POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez Integrated Solutions sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej IS), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, Dostawców oraz Osób chcących rozpocząć lub prowadzących współpracę z IS, w tym również osób odwiedzających stronę internetową IS.

Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Przez obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu oraz cloud computingu  itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. „RODO”.

Jako Integrated Solutions sp. z.o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług), jak również bieżącego kontaktu z Państwem jako naszym Klientem − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 • jeżeli jesteś naszym Dostawcą, Twoje dane osobowe będą nam niezbędne w celu realizacji dostaw towarów lub/i usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie (wykonanie umowy);
 • jeśli jesteś naszym Partnerem biznesowym Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań, wynikających bezpośrednio z relacji biznesowych (interesu prawnego) pomiędzy IS a podmiotem, którego jesteś przedstawicielem;
 • jeśli jesteś osobą, która ubiega się o pracę, bardzo prosimy w tym celu o skorzystanie z naszego serwisu rekrutacyjnego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem https://integratedsolutions.pl/dolacz-do-zespolu/. Twoje dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje.

2. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),

lub

 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Które dane należy nam podać

3. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym danych osobowych Państwa pracowników czy współpracowników delegowanych do kontaktu z nami. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

4. W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane

5. Państwa dane przekazujemy: 

1) Państwa dane przekazujemy: 

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 • naszym agentom, agencjom reklamowy i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu usług zamówionych przez Państwa, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

2) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

 • naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy Państwa obsłudze − w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń z Państwem,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności − w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
 • przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przekazujemy Państwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamtąd informacje o Państwa zadłużeniu dostępne w tych biurach,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych −
 • w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

Dane z innych źródeł

6. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakres umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

7. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.


Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy Państwa dane poza EOG, będzie się znajdować na niniejszej stronie.

Przysługujące Państwu uprawnienia

9. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszej siedzibie (adres poniżej) lub poprzez wiadomość mail  (adres wskazany poniżej). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego  uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

11. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

11. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu
o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

12. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasze dane kontaktowe:

12. Integrated Solutions sp. z o.o.  ul. Marcina Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Integrated Solutions sp. z o.o.

13. iod@i-s.com.pl 

Bezpieczeństwo witryny internetowej IS

15. IS dba o zaufanie i prywatność użytkowników serwisu www.integratedsolutions.pl. Podczas przeglądania naszego serwisu, w zależności od konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Pliki te mogą być przetwarzane przez Integrated Solutions jak i podmioty trzecie, z którymi Integrated Solutions współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania

Gromadzenie danych

16. Użytkownik, aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis www Integrated Solutions będzie poproszony o rejestrację – poprzez wypełnienie stosownego formularza i  podanie niezbędnych danych m.in. dane partnera biznesowego, które dana osoba reprezentuję, imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

17. Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów www przechowywane są zapytania http kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest serwis www.integratedsolutions.pl Automatycznie pobierane informacje to:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • liczba odwiedzin witryny,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu www.integratedsolutions.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o lokalizacji urządzenia za pomocą którego następuje dostęp do serwisu www.integratedsolutions.pl,
 • informacje o przeglądarce użytkownika, Odwiedzający, korzystając z serwisu www.integratedsolutions.pl, wyraża zgodę na automatyczne pobieranie wyżej wymienionych danych. Odwiedzający serwis www.integratedsolutions.pl wyraża zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych.

Pliki typu „cookie”

W celu lepszego działania serwisu www.integratedsolutions.pl, śledzenia prawidłowości ruchu internetowego, tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości serwisu www.integratedsolutions.pl użytkownikom, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Technologia ta umożliwia zostawienie informacji o witrynie www.integratedsolutions.pl, w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Korzystanie z witryny www.integratedsolutions.pl bez zmiany uprawnień odnośnie plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez IS plików cookies i umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie plików typu „cookie” należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie o pliku cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia.

W serwisie www.integratedsolutions.pl stosowane są następujące pliki cookies:

 1. Sesyjne –przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www.integratedsolutions.pl do czasu wylogowania się, opuszczenia serwisu IS, zakończenia sesji, zamknięcia przeglądarki.
 2. Stałe – przechowywane na stałe w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu IS
 3. Niezbędne – wykorzystywane do usług uwierzytelniania w serwisie www.integratedsolutions.pl,
 4. Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu IS
 5. Funkcjonalne –umożliwiające zapamiętywanie ustawień i personalizację serwisu.
 6. Związane z bezpieczeństwem – wykorzystywane do wykrycia i śledzenia nadużyć związanych z uwierzytelnianiem się w serwisie IS
 7. Reklamowe – umożliwiające prezentowanie dopasowanej do Użytkownika serwisu IS treści reklamowej.

Odnośniki do innych stron

Serwis www.integratedsolutions.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.integratedsolutions.pl.


© Integrated Solutions sp. z o.o.