INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SUBSKRYBUJĄCYCH NEWSLETTER

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest „INTEGRATED SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385043, NIP 5252506859 (dalej „Administrator”  lub „IS”). 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem: iod@i-s.com.pl albo na adres siedzimy (pocztą tradycyjną)
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. marketingowym na podstawie Twojej zgody za którą uważamy Twoje działanie w postaci wypełnienia formularza zapisu na newsletter oraz kliknięcie w przycisk „Zapisz się na newsletter” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 
  2. archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego materiału w celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z IS na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia działań marketingowych (np. newsletterów), podmiotom świadczącym na rzecz IS usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, firmom doradczym, z którymi IS współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza  państwa trzeciego. (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dalej „EOG”). Jeśli jednak taki transfer byłyby niezbędny z uwagi na korzystanie przez nas z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG, dokonamy tego wyłącznie na podstawie standardowych klauzul ochronnych (na podstawie art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych (lub rezygnacji z przesyłania newsletterów lub innych materiałów). W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres 3 lat.
 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest  dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia subskrybcję newslettera.
 8. Dane przetwarzane nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 
 9. W związku z przetwarzaniem danych w calach marketingowych przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach archiwizacyjnych.

  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem; Wycofanie jednej ze zgód oznacza automatyczne wycofanie drugiej i prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 

  Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wysłanie maila na adres: iod@i-s.com.pl 

 10. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
© Integrated Solutions sp. z o.o.
Bezpłatny webinar: Z serii BackToBasics: Mikrosegmentacja - po co mi to? Rejestracja X