Jak wspieramy zrównoważony rozwój

Nasza strategia

Zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element strategii spółki Integrated Solutions.

Działania w ramach obszaru ESG pokazują rolę firmy w szerszym kontekście, w której oprócz wskaźników finansowych ważne są też informacje dotyczące wpływu na środowisko (environment), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) i ładu korporacyjnego (corporate governance).


Szczególne znaczenie mają dla nas projekty wykonane dla instytucji publicznych, mające pozytywny wpływ na środowisko (np. Polair – monitorowanie jakości powietrza), cyfryzujące urzędy (np. paperless – Mobilny Listonosz), czy tworzące dedykowaną infrastrukturę IT dla miast (tj. platforma e-usług dla mieszkańców MojaWARSZAWA).


Jako Integrated Solutions swoją działalność prowadzimy w sposób transparentny z wykorzystaniem najlepszych rynkowych praktyk, zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w Grupie Orange Polska.

Mamy świadomość jak ważną rolę w zmniejszeniu skutków zmian klimatycznych pełni sektor technologiczny, dlatego nasze cele biznesowe realizujemy z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii z otoczeniem. Wierzymy, że nasze rozwiązania współtworzą świat lepiej zintegrowany cyfrowo i mają wpływ na rozwój społeczeństwa, jak i biznesu.

Chcemy nadal wspierać firmy i instytucje publiczne w cyfryzacji swoich organizacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu naszego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Jesteśmy przekonani, że dzięki budowaniu świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz wspieraniu zielonych wyzwań naszych Klientów ten proces przyniesie wymierne efekty.

Społeczna odpowiedzialność

Kapitał Ludzki i kultura organizacyjna

Inwestujemy w ludzi, bo to oni są naszą największą wartością. To właśnie ich zaangażowanie i kompetencje przyczyniają się w największym stopniu do rozwoju naszej firmy.  Politykę HR opieramy na różnorodności i wszystkim pracownikom zapewniamy równe szanse.  Uważamy, że przyczynia się to do poszerzania umiejętności i promowania innowacji, zachęca także do dawania z siebie tego, co najlepsze.

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o wzajemny szacunek, w otwartym dialogu z pracownikami. W ramach wewnętrznej kampanii „How it IS” podjęliśmy kroki, aby wzmocnić jej wpływ na nasze codzienne działania, m.in. definiując wartości, które stanowią filary kultury naszej firmy. Są to biznes, upraszczanie, współpraca i komunikacja. Do każdej z nich określiliśmy konkretne zachowania, które opisują nasz styl pracy i są wskazówkami w codziennym działaniu.

Corocznie badamy poziom satysfakcji pracowników, co pozwala nam udoskonalać i poprawiać się w obszarach, które tego wymagają. Otwarcie rozmawiamy o bieżących potrzebach, bolączkach i wyzwaniach podczas cyklicznych spotkań pracowników z zarządem spółki. 

Środowisko pracy dostosowujemy do dynamicznie zmieniających się okoliczności –  chcemy, by było ono przyjazne i bezpieczne, sprzyjało integracji zespołów i wpływało na lepsze samopoczucie naszych pracowników.

Klienci i Partnerzy

Głos Klientów ma znaczący wpływ na nasze decyzje biznesowe. Nasi pracownicy angażują się w różne inicjatywy mające na celu lepsze zrozumienie potrzeb Klientów, specyfiki poszczególnych sektorów gospodarczych, a także wielu aspektów regulacyjnych związanych z działaniem instytucji publicznych.

Dbamy, by nasi Klienci i Partnerzy także działali zgodnie z regułami społecznej odpowiedzialności.

Dokładamy największych starań, aby współpraca z nimi opierała się na transparentnych, długofalowych relacjach oraz przestrzeganiu zasad i standardów etycznych.

Środowisko  

Chcemy tworzyć zrównoważoną organizację. W 2021 roku zmieniliśmy główną siedzibę naszej spółki na biuro mniejsze powierzchniowo i efektywniejsze energetycznie. Nową przestrzeń przemodelowaliśmy pod kątem nowoczesnego, elastycznego podejścia do pracy, komfortu pracowników i z poszanowaniem dla środowiska. Całkowicie zrezygnowaliśmy z plastiku, wprowadziliśmy też segregację i recykling. Działając zgodnie ze strategią paperless, sukcesywnie zmniejszamy ilość zużywanego w organizacji papieru, a już 75%  naszych  rozliczeń z Klientami i Partnerami odbywa się elektronicznie (e-faktury). Dzięki wykorzystaniu cyfrowych narządzi do komunikacji ograniczyliśmy ilość podróży służbowych. Kontynuujemy także elektryfikację floty samochodowej.

Dziś, w jeszcze większym stopniu, chcemy wykorzystywać nasze doświadczenia jako Partnera rozwiązań cyfrowych, aby wspierać zieloną  transformację naszych Klientów. Wykazały to zrealizowane przez nas projekty mające pozytywny wpływ na środowisko (np. Polair – monitorowanie jakości powietrza), cyfryzujące urzędy (np. paperless – Mobilny Listonosz), czy tworzące dedykowaną infrastrukturę IT dla miast (tj. platforma e-usług dla mieszkańców MojaWARSZAWA).

Od wielu lat realizujemy kompleksowe wdrożenia, które z jednej strony wspierają procesy digitalizacji samorządów i przedsiębiorstw, z drugiej, poprawiają cyfrowe doświadczenia Klientów.

Ład korporacyjny

Jesteśmy przekonani, że transparentne zarządzanie przedsiębiorstwem jest jedynym właściwym podejściem dostosowanym do otoczenia rynkowego. Dlatego nieustająco udoskonalamy nasze procesy wewnętrzne i system zarządzania jakością oraz ulepszamy procedury zarządzania spółką.

W naszej działalności stosujemy i rozwijamy zasady ładu korporacyjnego, zachowując krajowe i międzynarodowe standardy właściwego zarządzania spółką. Pracujemy zgodnie z certyfikatami  ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz 22301 (zarządzanie ciągłością działania). Opieramy się na najwyższych standardach nie tylko w odniesieniu do jakości i innowacyjności naszych usług, ale także w relacjach z Partnerami biznesowymi i Klientami, jak i pomiędzy pracownikami.

Mamy określone zasady etyki biznesowej, wdrożoną politykę antykorupcyjną, wynikającą z założeń programu Compliance Grupy Orange Polska. Aktywnie przeciwdziałamy takim zjawiskom jak korupcja i płatna protekcja, konflikt interesów, czy inne nadużycia, które mogłyby powodować negatywne konsekwencje dla spółki.

Nasze klauzule umowne zawierają zobowiązanie kontrahenta do postępowania zgodnie z zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, w tym dotyczącymi praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji. Dzięki temu budujemy silniejsze, w pełni transparentne relacje ze swoimi Klientami i Partnerami.

Nasze działania zakupowe

Wierzymy, że mamy nie tylko możliwość, ale i obowiązek, aby nasze działania zakupowe przyczyniały się do budowania lepszego świata. Jako Integrated Solutions nie ograniczamy się jedynie do poszukiwania najlepszych cen czy produktów – patrzymy dalej, kierując się również etycznymi i ekologicznymi wartościami.

Nasze działania zakupowe są ukierunkowane na wybór dostawców, którzy podzielają nasze wartości i przestrzegają podobnych standardów, które promują uczciwą konkurencję, poufność informacji oraz dbają o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników i Partnerów biznesowych. Dzięki temu przyczyniamy się do tworzenia pozytywnego wpływu na społeczność i środowisko, w którym działamy.

W relacjach z Partnerami biznesowymi stawiamy na uczciwość, zaufanie i wzajemny szacunek. Nasze wartości oraz zobowiązania są szczegółowo opisane w Polityce Zakupowej naszej spółki, która stanowi dla nas wytyczne w podejmowaniu decyzji zakupowych.

© Integrated Solutions sp. z o.o.