POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Przez obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu oraz cloud computingu  itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. Niniejsza polityka jest naszą odpowiedzią na zmiany faktyczne i prawne. 

Jako Integrated Solutions sp. z.o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów, dostawców oraz osób chcących rozpocząć lub prowadzących współpracę z Integrated Solutions, w tym również osób odwiedzających stronę internetową https://integratedsolutions.pl/.
  2. Jeśli to możliwe, wówczas zazwyczaj w osobnym dokumencie przekazujemy Ci szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych najpóźniej w chwili, gdy  otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Mimo to, w Polityce Prywatności postanowiliśmy je jeszcze raz powtórzyć, abyś mógł je szybko odnaleźć. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.
  3. Polityka stanowi realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Administratorem danych osobowych jest INTEGRATED SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385043, NIP 5252506859, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20 473 000 złotych (w niniejszym dokumencie zwana: „Administrator” „IS” lub „my”)
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem: iod@i-s.com.pl albo na adres siedzimy (pocztą tradycyjną).

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

  1. OBSŁUGA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

   Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego na podstronie https://integratedsolutions.pl/kontakt/. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do analizy zapytania i odpowiedzi na zapytanie. Naszym celem przetwarzania jest nawiązanie z Tobą kontaktu i odpowiedź na zadanie pytanie lub udzielenie wszelkich oczekiwanych informacji w związku z Twoim zgłoszeniem za pośrednictwem formularza kontaktowego, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym sensie, ze to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z formularza kontaktowego, czy nie. 

   W przypadku chęci skorzystania z formularza niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu mailowego, Należy również wprowadzić temat wiadomości oraz treść wiadomości, a w razie takiej potrzeby (nie jest to wymagane dla przesłania wiadomości) podać również numer telefonu. Przy czym podanie numeru telefonu następuje wyłącznie jeśli osoba pisząca prosi o zwrotny kontakt telefoniczny. 

   Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność skorzystania z formularza kontaktu lub odniesienia się przez administratora do przesłanego zapytania. Oczywiście pozostają do Twojej dyspozycji inne formy kontaktu z nami.  

   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości dogodnego kontaktu z nami, w formie jakiej sobie życzą, w każdym czasie oraz prowadzenie komunikacji z osobą kierującą do nas zapytanie lub prośbę co pozostaje w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

   Dane osobowe będą przetwarzane w/ w celu kontaktowym do czasu załatwienia sprawy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności która z tych sytuacji nastąpi pierwsza. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt. 

  2. MARKETING BEZPOŚREDNI W TYM DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

   Zapewniamy możliwość zapisu do newslettera przy wykorzystaniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie Integrated Solutions. 

   W celu zapisu do newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przesyłanie przez nas informacji handlowych i marketingowych na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie pola wyboru „Tak, chcę otrzymywać na podany przeze mnie adres e-mail informacje handlowe od Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (newsletter, materiały o produktach, usługach i wydarzeniach oraz  inne informacje o charakterze marketingowym)” 

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. To Ty decydujesz, czy chcesz się zapisać, czy nie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność zapisu do newslettera.

   Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda za którą uważamy Twoje działanie w postaci wypełnienia formularza zapisu na newsletter poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz  zaznaczenie checkboxa opisanego powyżej oraz kliknięcie w przycisk „Zapisz się na newsletter” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

   Podstawą prawną przetwarzania danych w celu marketingowym może być również nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest prowadzenie działań marketingowych w stosunku do osób, które mogły wyrazić chęć na otrzymywanie takich treści (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

   Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych bądź wyrażenia skutecznego sprzeciwu od przetwarzania danych do tego celu (lub rezygnacji z przesyłania newsletterów lub innych materiałów). W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku. 

  3. FORMULARZ LEADOWY

   Zapewniamy możliwość zapisu do naszej bazy marketingowej przy wykorzystaniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie Integrated Solutions. 

   W celu zapisu do bazy marketingowej niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail oraz treści wiadomości i wyrażenie zgody na przesyłanie przez nas informacji handlowych i marketingowych na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie pola wyboru „Wyrażam zgodę na przetwarzanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail oraz treści wiadomości przez Integrated Solutions sp. z o.o. w celu marketingowym (w tym przedstawienia oferty, wysyłki newslettera, materiałów o produktach i usługach)” oraz pola wyboru „Wyrażam zgodę aby otrzymywać na podany przeze mnie adres e-mail informacje handlowe od Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w tym treść oferty, newsletter, materiały o produktach, usługach i wydarzeniach oraz  inne informacje o charakterze marketingowym”

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. To Ty decydujesz, czy chcesz się zapisać, czy nie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność skorzystania z formularza leadowego.

   Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda za którą zaznaczenie pola wyboru „Wyrażam zgodę na przetwarzanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail oraz treści wiadomości przez Integrated Solutions sp. z o.o. w celu marketingowym (w tym przedstawienia oferty, wysyłki newslettera, materiałów o produktach i usługach)”

   Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych. Następnie w niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku.

  4. WEBINAR

   Zapewniamy możliwość zapisu na webinarium przy wykorzystaniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie Integrated Solutions.  

   W celu zapisu do Webinarium niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, z ramienia której uczestnik będzie brał udział w Webinarium oraz adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie pola wyboru „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Integrated Solutions sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia Webinarium” 

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. To Ty decydujesz, czy chcesz się zapisać, czy nie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uczestnictwa w webinarium.

   Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda za którą uważamy zaznaczenie pola wyboru „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Integrated Solutions sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia Webinarium” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji webinarium a następnie w niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku. 

  5. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY 

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności po to, abyśmy mogli podjąć działania na Twoje żądania przed zawarciem umowy, a następnie umowę zawrzeć i wobec Ciebie wykonać. Wykonanie umowy obejmuje również takie działania jak zapewnienie  poprawnej jakości usługi (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług), jak również bieżący kontakt z Państwem jako naszym Klientem.  

   Dane w ww. celu przetwarzamy, albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy której jesteś stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym sensie, ze to Ty decydujesz czy chcesz zawrzeć z nami umowę czy nie, jednak jest niezbędne w celu zawarcia jak i dalszego wykonywania umowy. 

   Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). 

   W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym danych osobowych Państwa pracowników czy współpracowników delegowanych do kontaktu z nami. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają. Cel ten został bardziej szczegółowo opisany w pkt. 6 poniżej.

   W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia zakończonej umowy. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń stron umowy. 
  6. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, CZŁONKÓW ORGANÓW, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY 


   W związku z zawieraniem i realizacją umów w ramach prowadzonej działalności, pozyskujemy dane osób zaangażowanych z ramienia drugiej strony wyznaczonych do kontaktu lub do  reprezentowania.

   Zazwyczaj dane tych osób zostają zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą lub są przekazywane przez drugą stronę umowy, na rzecz której działają takie osoby. W szczególnych przypadkach takie dane mogą również zostać przez nas pozyskane z ogólnodostępnych źródeł takich jak strona internetowa kontrahenta lub rejestry publiczne (w tym KRS, CEIDG). 

   Zakres przetwarzanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla zawarcia i wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko, numery identyfikujące w tym numer NIP, oraz zawodowe dane kontaktowe rozumiane jako firmowy numer telefonu, firmowy adres poczty elektronicznej, dane strony umowy  na rzecz której działa taka osoba, w tym miejsce wykonywania pracy, stanowisko i rola w strukturze reprezentowanego podmiotu, posiadane kwalifikacje i uprawnienia wymagane do realizacji umowy (jeśli specyfika umowy tego wymaga). Informacje te mogą być wzbogacone o dane nt. istniejących relacji oraz kontaktów pomiędzy nami a taką osobą oraz inne dane znajdujące się w stopce otrzymywanej korespondencji lub na wizytówce lub przekazane nam bezpośrednio przez taką osobę dla ułatwienia wykonywania umowy. 

   Podanie danych osobowych pochodzących bezpośrednio od osoby fizycznej jest co do zasady dobrowolne, choć w niektórych przypadkach źródło obowiązku ich podania może wynikać ze stosunku  prawnego, który łączy Cię z druga strona umowy na rzecz którego działasz (umowa o pracę, umowa zlecenia, stosunek organizacyjny).  

   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest umożliwienie prawidłowego i efektywnego zawarcia i wykonywania umowy za pośrednictwem osób wyznaczonych z ramienia drugiej strony do kontaktu.

   Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania danej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. rachunkowe).

  7. WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ 

   Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców, rejestru CEIDG oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz informacje od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej. 

   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie prawidłowego zawarcia oraz stabilnego wykonywania umowy przez drugą stronę.

   Powyższe dane osobowe przetwarzane będą do czasu zawarcia lub rozliczenia kontraktu, zależnie od ich charakteru, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. rachunkowe).

  8. ZAPEWNIENIE REALIZACJI REKLAMACJI I OBSLUGI SERWISOWEJ;

   W ramach zapewnienia obsługi naszych produktów i usług zbieramy dane osobowe aby przenalizować oraz odpowiedzieć na zastrzeżenia, odnośnie realizacji zawartych przez nas umów  i zapewnić obsługę serwisową w tym aby świadczyć wsparcie obsługi poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy dane o dotychczas złożonych reklamacjach.

   Dane przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne w celu złożenia i realizacji zgłoszenia serwisowego oraz polepszania jakości naszych usług i zapewnienia bezpieczeństwa. Zgłoszenia serwisowego można dokonać poprzez infolinię pod numerem: 801 647 647, na adres mailowy: service@integratedsolutions.pl lub faksem na numer fax: (22) 556 39 92.

   Podanie danych osobowych w celach zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego jest wymogiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwia złożenie zgłoszenia serwisowego. 

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy łączącej nas z osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest realizacja umowy łączącej nas z pomiotem za pośrednictwem reprezentantów tego podmiotu lub osób wskazanych do kontaktu oraz podnoszenie jakości, szybkości, obsługi, bezpieczeństwa i bezawaryjności usług.

   Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia serwisowego do czasu załatwienia sprawy. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie serwisowe. 

  9. TWORZENIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

   W ramach prowadzenia naszego biznesu zbieramy dane osobowe osób kontaktowych innych podmiotów (publicznych i prywatnych) także w innych przypadkach, w których nie są jeszcze prowadzone rozmowy dotyczące zawarcia umów z tymi podmiotami. Dane mogą być zbierane przykładowo podczas spotkań biznesowych, w ramach wymiany wizytówek, czy z publicznie dostępnych stron internetowych tych podmiotów. Takie dane są wówczas przetwarzane w celach związanych z tworzeniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. 

   Zakres przetwarzanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla nawiązania i utrzymywania danego kontaktu biznesowego i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż ujawniane na wizytówce, czy w stopce wiadomości mailowej takie jak: imię i nazwisko oraz zawodowe dane kontaktowe rozumiane jako firmowy numer telefonu, firmowy adres poczty elektronicznej, dane podmiotu na rzecz którego działa taka osoba, w tym miejsce wykonywania pracy, stanowisko i rola w strukturze tego podmiotu. Powyższe informacje mogą być wzbogacone o dane nt. istniejących relacji oraz kontaktów pomiędzy nami a taką osobą.

   Podanie danych osobowych pochodzących bezpośrednio od osoby fizycznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia Cię lub podmiotu na rzecz którego działasz w sieci naszych kontaktów.  

   Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu sieci kontaktów w stosunku do osób zainteresowanych nasza działalnością gospodarczą.  

   Dane osobowe przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów biznesowych będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

  10. REKRUTACJA

   Jeśli jesteś osobą, która ubiega się o pracę, bardzo prosimy w tym celu o skorzystanie z naszego serwisu rekrutacyjnego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem https://integratedsolutions.pl/dolacz-do-zespolu/.

   W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy dane wymagane przepisami prawa oraz inne dane: przekazane przez Ciebie, uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym z testów, w których uczestniczyłaś/eś i innych zastosowanych w trakcie spotkań rekrutacyjnych metod weryfikacji kompetencji i umiejętności, oraz dane o referencjach uzyskane od wskazanej przez Ciebie osoby. Dane te będą służyły do ustalenia Twoich kompetencji i umiejętności i ich oceny pod kątem spełnienia wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz.  

   Twoje dane mogą być przetwarzane:

   – na podstawie przepisów prawa (obowiązek administratora danych wynikających z przepisów prawa  tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy) i wówczas takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, bądź, dla danych, których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa, wówczas:

   – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, za którą IS uważa przesłanie z własnej inicjatywy CV i/lub listu motywacyjnego zawierającego dodatkowe dane, inne niż wymagane przepisami Kodeksu pracy lub przekazanie tych danych w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym testów, w których uczestniczyłaś/eś i innych zastosowanych w trakcie spotkań rekrutacyjnych metod weryfikacji kompetencji i umiejętności, oraz dane o referencjach uzyskane od wskazanej przez Ciebie osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

   –  na podstawie przepisów prawa (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną;

   przez okres:

   – do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział lub rezygnacji z rekrutacji,

   – w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – do chwili jej wycofania.

   W zakresie wynikającym z przepisów prawa podanie przez Ciebie danych na potrzeby rekrutacji jest wymogiem prawnym a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie innych danych jest dobrowolne, a dane te nie decydują o wyniku rekrutacji i zawarciu umowy o pracę, jednak mogą być przez nas brane pod uwagę.

   W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez Administratora.

   Twoje dane mogą być również przechowywane w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), której możesz udzielić np. poprzez (i) zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w formularzu rekrutacyjnym (ii) umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych informacji o zgodzie a przetwarzanie danych osobowych, w kolejnych procesach rekrutacyjnych lub (iii) poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych niezwiązanych z aktualnie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi lub w przypadku tymczasowego braku takich procesów, bądź (iv) poprzez wyrażenie takiej zgody w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres:

   – do chwili rozpoczęcia prowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o otrzymane dokumenty rekrutacyjne, lub

   – do chwili wycofania przez zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres roku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, którekolwiek nastąpi wcześniej. 

   Podanie przez Ciebie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  11. TWORZENIE ZESTAWIEŃ, ANALIZ I STATYSTYK NA NASZE POTRZEBY WEWNĘTRZNE 

   Takie działania obejmują w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

   Nie będziemy Cię w tym celu prosić o podanie dodatkowych danych, ale możemy do tego celu wykorzystywać dane, które uzyskaliśmy w toku współpracy z Tobą lub Twoją organizacją.

   Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie dostępnych informacji biznesowych w celu ulepszania produktów, usług i rozwoju działalności gospodarczej.  

   Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

  12. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI 

   Takie obowiązki mogą polegać w szczególności na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych i rachunkowych, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje dokumentowaniu realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobieganiu naruszeniom i korupcji, przygotowywaniu i udostępnianiu upoważnionym organom dokumentacji umożliwiającej monitorowanie, sprawozdawczość i rachunkowość oraz inne, jeśli wynika z przepisów prawa. 

   Podanie danych osobowych w takim przypadku może być wymogiem prawa. W przypadku braku odpowiednich danych zwrócimy się do Ciebie o ich uzupełnienie. 

   Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   Administrator będzie przechowywał dane osobowe do chwili spełnienia obowiązku prawnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. podatkowe, rachunkowe).  Po tym terminie dane mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych.

  13. ARCHIWIZACJA

   Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe, z wyłączeniem danych, których przetwarzania do tego celu zabrania obowiązujące prawo, możemy również archiwizować, aby móc uzyskać do nich dostęp w późniejszym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba. 

   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego materiału w celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami w tym przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie, co pozostaje w związku z działalnością gospodarczą administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku oceniamy, iż Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.

   Dane osobowe przetwarzane w celu archiwizacji będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 4. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

  To, jakie prawa Ci przysługują, zależy od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane osobowe. 

  Co do zasady, przysługują Ci na następujące prawa:

  1. prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),

   Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem, potwierdzimy czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także udzielimy Ci wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO.

   Możesz też od nas także zawsze uzyskać informacje na temat:

   (a) celu przetwarzania Twoich danych,
   (b) jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
   (c) komu przekazujemy Twoje dane,
   (d) jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

   Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy. Zależy nam by przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

   Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem i nie będą zachodzić żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO, które uniemożliwiają realizację Twojego prawa, usuniemy zgromadzone  dane osobowe. W szczególności możesz żądać usunięcia danych osobowych, gdy:

   (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
   (b) wycofałeś/aś nam zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   (c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
   (d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

   Zwróć proszę uwagę, że prawo do usunięcia danych nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest nadal niezbędne,:

   (a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
   (b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, przepisów  VAT i inne – o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
   (c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO,
   (d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
   (e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

   Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań dokonywanych na danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z Tobą, możesz skorzystać, jeżeli:

   (a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
   (b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu,
   (b) nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   (d) wniosłeś  sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

   Masz prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Tobą zawartej oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo to przysługuje jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest wymagane do realizacji umowy. Możesz również poprosić nas o przesłanie ich bezpośrednio do wskazanej przez Ciebie innej odpowiedzialnej jednostki.
  6. prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO),

   W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje  dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), masz prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważasz, że Twoja szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych  nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  7. prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),

   W przypadku, gdy złożysz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, w tym wobec dokonywanego profilowania zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu. Złożenie takiego sprzeciwu nie wymaga żadnego uzasadnienia. 
  8. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

   Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Aktualnie nie dokonujemy takiego przetwarzania. Jeżeli zajdą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostaniesz o takim fakcie poinformowany.
  9. prawo do skargi do organu nadzorczego

   Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Ci  prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  (https://uodo.gov.pl/).

   Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne. 

 5. ZGODA I JEJ COFNIĘCIE

  Udzielone przez Ciebie  zgody mogą być w każdym czasie odwołane (cofnięte). Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.

  Możesz wycofać zgodę np. kontaktując się z nami mailowo na adres iod@i-s.com.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.

 6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW 

  Wszelkie wyżej wskazane prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami mailowo na adres iod@i-s.com.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora, wskazując treść żądania realizacji określonego prawa.

  Jeżeli Twoje żądanie będzie dla nas niejasne lub będzie istniała potrzeba jego doprecyzowania skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie. W przypadku wątpliwości w zakresie identyfikacji Twojej tożsamości zwrócimy się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie. 

  Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowanych charakter żądania, powiadomimy o tym Podmiot danych, podając przyczyny przedłużenia terminu. 

  Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz nam jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.

 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z których usług korzystamy lub którym jesteśmy zobowiązani je przekazać na mocy przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie w zakresie, w jakim będzie to konieczne. 

  Twoje dane osobowe przekazujemy do spółki będącej dostawcą hostingu dla naszej strony. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych będą również: podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia działań marketingowych (np. newsletterów), wsparcie w obszarze IT i TELCO w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych, usługi telekomunikacyjne i usługi chmurowe, dostawcy usług poczty elektronicznej, kurierzy, dostawcy pocztowi, podmioty zapewniające archiwizację i niszczenie dokumentacji, doradcy administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora, co jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (np. podmioty wspierające procesy rekrutacyjne), oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają  mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy kapitałowej IS w tym Orange Polska S.A. m.in. w prowadzeniu rekrutacji oraz dla wewnętrznych celów administracyjnych.

  Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

  Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na który składają się kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, dalej „EOG”). Jeśli jednak taki transfer byłyby niezbędny z uwagi na korzystanie przez nas z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG, dokonamy tego wyłącznie na podstawie standardowych klauzul ochronnych (na podstawie art. 46 ust. 2  RODO), na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedniość ochrony w państwie trzecim (art. 45 RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

 9. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

  Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.

  W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

  Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący naszą stronę.

  Ponadto podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

 10. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI ORAZ JEJ ZMIANY

  1. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
  3. O wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie użytkownicy zostaną poinformowani w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej. 
  4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 29.09.2021 r.
© Integrated Solutions sp. z o.o.