INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH  OSOBOM FIZYCZNYM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ INTEGRATED SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwana dalej „IS”

PRAWO DOSTĘPU ORAZ KOPII DANYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w szczególności, w ramach tego prawa, można nas zapytać o to:

 1. w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,
 2. jakie dane są przetwarzane,
 3. komu ujawniamy dane – w takim przypadku uzyska Pani/Pan informacje o odbiorcach, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 4. jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 5. czy w stosunku do Pani/Pana podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec Pani/Pan profilowanie,
 6. czy przekazujemy dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. W ramach prawa dostępu masz również prawo do uzyskania bezpłatnie kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy. Zależy nam by przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy. Zależy nam by przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA

Masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie),
 3. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Zwróć proszę uwagę, że prawo do usunięcia danych nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych przez IS jest nadal niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. do wywiązania się z  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej IS, np. w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, przepisów VAT.
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO,
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu,
 3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłaś/łeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do przenoszenia swoich danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które do nas dostarczyłaś/eś oraz prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Powyższe oznacza, że jeśli do przetwarzania danych nie dochodzi w sposób zautomatyzowany (z wykorzystaniem systemów IT) lub gdy przetwarzanie nie jest oparte na zgodzie albo umowie – to prawo do przenoszenia danych nie przysługuje.

PRAWO SPRZECIWU

Masz prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twoje szczególnej sytuacji w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane w celu uzasadnionym naszym prawnym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub gdy dokonywane jest w celu wykonywania zadania realizowane w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W takim przypadku możemy jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby.

W przypadku, gdy złożysz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, w tym wobec dokonywanego profilowania zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu. Sprzeciw marketingowy można zgłosić niezależnie od Twojej szczególnej sytuacji i nie wymaga on Twojego uzasadnienia.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli wycofasz zgodę, a my nie będziemy mieli inne podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. naszego prawnie uzasadnionego interesu), to jednocześnie usuniemy Twoje dane osobowe.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w sytuacji kiedy jesteś zdania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SPOSÓB RELIZACJI PRAW

Wszelkie wyżej wskazane prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami mailowo na adres iod@i-s.com.pl, pisemnie na adres siedziby INTEGRATED SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 30, lub osobiście w siedzibie Administratora, wskazując treść żądania realizacji określonego prawa.

Jeżeli Twoje żądanie będzie dla nas niejasne lub będzie istniała potrzeba jego doprecyzowania skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie. W przypadku wątpliwości w zakresie identyfikacji Twojej tożsamości zwrócimy się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie.

TERMIN REALIZACJI PRAWA

Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowanych charakter żądania, powiadomimy o tym Podmiot danych, podając przyczyny przedłużenia terminu.

Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz nam jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.

© Integrated Solutions sp. z o.o.