Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy trwający
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Integrated Solutions sp. z o.o. (dalej: Spółka) poniżej przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

I. Wprowadzenie

Integrated Solutions sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. (dalej: Grupa Orange). Spółka świadczy usługi w zakresie wdrażania nowych technologii oraz cyfryzacji i jest jednym z liderów na polskim rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Spółka ma także znaczący udział w dostarczaniu rozwiązań i usług IT dla sektora publicznego oraz branży bankowej, finansowej, logistycznej oraz retail.

Integrated Solutions sp. z o.o. podejmuje wiele działań, których celem jest prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego. W szczególności, w Spółce obowiązują wspólne wartości i zasady postępowania, także w zakresie obowiązków podatkowych.

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Integrated Solutions sp. z o.o. – zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Integrated Solutions sp. z o.o. wdrożyła i stosuje szereg procesów i praktyk dotyczących zarządzania funkcją podatkową, które mają zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych w sposób prawidłowy i terminowy, a także zagwarantować prawidłowość rozliczeń podatkowych Spółki.

W szczególności, Spółka posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją funkcji podatkowej. Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym usługi w zakresie kontroli i raportowania, są świadczone na rzecz Spółki wyspecjalizowany zespół Orange Polska S.A. (dalej: Orange), które odpowiedzialny jest za obsługę operacji księgowych Grupy Orange.

Zarówno w Spółce, jak i w Orange opracowano i wdrożono procesy zapewniające minimalizowanie ryzyk podatkowych, w tym instrumenty zapewniające terminowe i prawidłowe przygotowywanie deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności podatkowych.

Orange wdrożyło także System Zarządzania Jakością, w ramach którego obowiązują procedury nadzoru nad prawidłowością rozliczeń i deklaracji podatkowych Spółki. Pracownicy Orange uczestniczą w cyklicznych szkoleniach w zakresie planowanych i wdrażanych zmian przepisów prawa podatkowego, a także na bieżąco monitorują zmiany w przepisach i praktyce organów podatkowych, co gwarantuje utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy w zakresie rozliczeń podatkowych.

Biuro Prawne Spółki podejmuje także samodzielne działania w zakresie monitorowania i implementacji zmian przepisów prawa podatkowego, co pozwala na bieżąco dostosowywać działalność Spółki do zmian w otoczeniu prawnym.

Wszystkie umowy, których stroną jest Spółka, podobnie jak faktury są zatwierdzane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce oraz w Orange, a także weryfikowane od strony prawnej, rachunkowej i podatkowej oraz z perspektywy zarządczej, poprzez stosowanie odpowiednich procedur zarówno przez Spółkę, jak i przez Orange w ww. zakresie.

Spółka nie stosuje i nie wdraża rozwiązań mających na celu unikanie opodatkowania, niedozwoloną prawem optymalizację podatkową, jak również inne niezgodne z przepisami prawa formy obniżania zobowiązań podatkowych.

W celu minimalizacji ryzyka błędu ludzkiego, Spółka przy współpracy z Orange wdraża i stosuje procedury o charakterze technicznym ułatwiające kalkulację i weryfikację zobowiązań podatkowych przez pracowników księgowości.

Dążąc do eliminacji potencjalnych ryzyk mogących wynikać ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Spółka przy współpracy z Orange wdrożyła i stosuje procedury weryfikacji i akceptacji nowych i obecnych kontrahentów. W ocenie Spółki, zastosowanie tychże procedur powinno chronić Spółkę przed nieumyślnym udziałem w działaniach niezgodnych z prawem.

Właściwe stosowanie obowiązujących procedur i polityk przez pracowników Orange jest na bieżąco monitorowane i kontrolowane przez osoby zarządzające poszczególnymi zespołami. Wszelkie przypadki ewentualnych naruszeń są korygowane zgodnie z obowiązującymi w Orange procedurami.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Informacje odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie następujących podatków:

a) podatek dochodowy od osób prawnych – Spółka składała deklaracje podatkowe, informacje podatkowe i zgodnie z terminami określonymi w odpowiednich przepisach dokonywała płatności z tytułu zaliczek rzeczywistych na podatek dochodowy oraz – jako płatnik – z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT;

b) podatek od towarów i usług – Spółka była podatnikiem VAT czynnym, składała miesięczne deklaracje podatkowe i dokonywała wpłat z tytułu VAT w terminach określonych w odpowiednich przepisach;

c) podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka – jako płatnik – dokonywała płatności tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wywiązywała się ze składania deklaracji i informacji podatkowych, w terminach określonych w odpowiednich przepisach.

Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie posiada zaległości podatkowych.

4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie  przekazywała Szefowi Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na brak stwierdzenia przesłanek do raportowania.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podmioty powiązane są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem transakcji były w szczególności zakup oraz sprzedaż sprzętu informatycznego i elektronicznego oraz świadczenie profesjonalnych usług informatycznych. Stronami transakcji były spółki należące do Grupy Orange.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie miały miejsca działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722 i 1747).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722 i 1747).

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na postawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


W imieniu Integrated Solutions sp. z o.o.

Zarząd Spółki

© Integrated Solutions sp. z o.o.